Bạn thấy website này thế nào?
Khá tốt
Tạm được
Quá tệ

Đang truy cập: 4
Trong ngày: 23
Trong tuần: 269
Lượt truy cập: 309404

Lượt xem: 571

11-12-2015 09:04

Giới thiệu chung Xí nghiệp thủy lợi Châu Thành

GIỚI THIỆU CHUNG

XÍ NGHIỆP THỦY LỢI CHÂU THÀNH

Thuộc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Tây Ninh

Địa chỉ trụ sở : Quốc lộ 22B, ấp Tua Hai, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành , tỉnh Tây Ninh.

+ Điện thoại : 066 3 820693,     fax :

+ Địa chỉ Email :  Ct-tltn@tayninh.gov.vn

BAN GIÁM ĐỐC

Giám đốc: Ông. Trần Khánh Toàn

Số điện thoại:   0913.647.709  ; email:


 

Phó Giám đốc: Ông. Trần Văn Đúng

Số điện thoại:  0913.641.409   ; email:

 

   Quá trình thành lập và phát triễn :

+ Xí nghiệp thủy lợi Châu Thành tiền thân là Ban Chỉ Huy Công trường Thủy Lợi Huyện trực thuộc UBND huyện Châu Thành và Ban chỉ huy Công trường Tỉnh quản lý

Đến năm 1992 Xí nghiệp thủy nông số III thành lập  theo Quyết định số 24/QĐ.TL ngày 01 tháng 09 năm 1992 của Công Ty thủy nông Tỉnh.

+ Năm 2009 đến nay đổi tên thành Xí nghiệp Thủy lợi Châu Thành  trực thuộc Công ty TNHH một thành viên Khai Thác Thủy lợi Tây Ninh theo Quyết định số 24/QĐ.TCHC ngày 11/02/2009 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Khai thác Thủy lợi Tây Ninh

  1. 1.       Chức năng và nhiệm vụ được giao:

Xí nghiệp Thủy lợi Châu Thành là đơn vị hạch toán báo sổ trực thuộc Công Ty TNHH Một thành viên Khai thác Thủy lợi Tây Ninh.

Được giao nhiệm vụ quản lý và khai thác 5 tuyến kênh cấp I, với tổng chiều dài là: 37,982m và 69 tuyến kênh cấp 2, với chiều dài: 90,227m, 17 tuyến kênh cấp 3, với chiều dài 19,054m và 03 tuyến kênh cấp 4, với tổng chiều dài 2,675m trong huyện Châu Thành, với tổng diện tích thiết kế là: 9.350 ha ( không tính địa bàn Xí nghiệp Thuỷ lợi Thành phố Tây Ninh quản lý).

2.Công tác quản lý:

Xí nghiệp thủy lợi Châu Thành được Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Thủy lợi Tây Ninh, giao nhiệm vụ quản lý, khái thác và bảo vệ công trình trên địa bàn huyện Châu Thành bao gồm:

1/ Diện tích thiết kế: 9.350ha

2/ Các tuyến kênh tưới do xí nghiệp quản lý (có diện tích trên 50ha) gồm.

*/ Kênh bê tông hóa :

- Kênh cấp 1 gồm 5 tuyến, với tổng chiều dài: 37, 982m, đã bê tông hóa được 5 tuyến, với chiều dài: 35,532m, đạt 93,50%.

- Kênh cấp 2 gồm 69 tuyến, với tổng chiều dài: 90, 227m, đã bê tông hóa được 59 tuyến, với chiều dài: 75,628m, đạt 83,80%.

- Kênh cấp 3 gồm 17 tuyến, với tổng chiều dài: 19,054m, đã bê tông hóa được 13 tuyến, với chiều dài: 16,959m, đạt 89%.

- Kênh cấp 4 gồm 03 tuyến, với tổng chiều dài: 2,675m, đã bê tông hóa được 02 tuyến, với chiều dài: 2,075m, đạt 77,60%.

3/ Các tuyến kênh tưới do HTX (TCHTDN) quản lý (diện tích dưới 50ha) gồm.

Tổng số tuyến kênh gồm 245 tuyến kênh, với tổng chiều dài: 93.554m, đã bê tông hóa 113 tuyến kênh, với tồng chiều dài 49,978m, đạt 53,40%.

*/ Trong đó kênh bê tông hóa gồm.

- Kênh cấp 2 gổm 20 tuyến, với tổng chiều dài: 7,435m, đã bê tông hóa được 11 tuyến, với chiều dài: 4,078m, đạt 54,80%.

- Kênh cấp 3 gổm 203 tuyến, với tổng chiều dài: 76,801m, đã bê tông hóa được 96 tuyến, với chiều dài: 41,566m, đạt 54,10%.

- Kênh cấp 4 gổm 22 tuyến, với tổng chiều dài: 9,318m, đã bê tông hóa được 06 tuyến, với chiều dài: 4,334m, đạt 46,51%.

3. Địa bàn quản lý : gồm 08 xã vùng tưới:  Đồng khởi, Thái Bình , An Bình, Thanh Điền, Hảo Đước, An Cơ, Trí Bình, Trà vong.

Hàng năm xí nghiệp vận hành tưới tiêu đủ 3 vụ cho 08 xã vùng tưới, Năm 2014 nghiệm thu thanh lý hợp đồng : 24.420,42 ha/20.753 hộ so kế hoạch đạt 101,3%;

  4. Tổ chức bộ máy :

Xí nghiệp Thủy lợi Châu Thành gồm : Ban giám đốc xí nghiệp, 02 tổ chuyên môn và  04 Cụm công nhân sản xuất trực tiếp. Với tổng số cán bộ công nhân viên 20/20 người

-Tổ hành chính – kế toán  : Gồm 02 nhân viên, trong đó: 01 nhân viên kế toán, 01 nhân viên phụ trách Thủ quỹ  văn thư kiêm tổng hợp.

-Nhiệm vụ : Chịu trách nhiệm quản lý chung về tài chánh kế toán, quản lý sử dụng quỹ tiền mặt, xây dựng chỉ tiêu kế hoạch hàng vụ, năm. Phụ trách công tác thống kê, tổng hợp, công tác kiểm định tưới, công tác nghiệm thu, thanh lý hợp đồng; Quản lý công tác hợp đồng dùng nước, công tác kiểm định tưới, công tác nghiệm thu, thanh lý hợp đồng Quản lý và giải quyết các công tác hành chính văn thư , tổ chức thực hiện các định mức lao động của Công ty, công tác bảo hộ lao động, vệ sinh an toàn lao động, kế hoạch đào tạo, nâng tay nghề cho công nhân; Công tác thi đua khen thưởng. Tham mưu cho Ban giám đốc xí nghiệp, phối hợp phòng tổ chức Hành chính Công ty và phòng tài vụ Công ty những vấn đề liên quan đến công tác hành chính và kế toán.

 - Tổ Kế hoạch kỹ thuật - quản lý nước và công trình : gồm : 01 nhân viên nhân viên phụ trách kỹ thuật & quản lý nước và công trình.

- Nhiệm vụ : Lập quy trình vận hành hệ thống công trình tưới tiêu, tổ chức điều hành hệ thống tưới tiêu. Xây dựng kế hoạch sửa chữa, duy tu bão dưỡng và bảo vệ bảo vệ công trình kênh mương trên địa bàn huyện. Tham mưu Ban giám đốc xí nghiệp, phối hợp Phòng Kế hoạch kỹ thuật Công ty và phòng Quản lý nước và Công trình Công ty những vấn đề liên quan đến công tác quản lý, khai thác, bảo vệ và bảo dưỡng hệ thống kênh mương trên địa bàn huyện .

-Cụm công nhân sản xuất :  04cụm  với 15 công nhân.

+Cụm 1  :  04 Công nhân , phụ trách các tuyến kênh thuộc địa bàn xã Đồng Khởi, Trà vong gồm các tuyến kênh TN17, TN19

+Cụm 2  :  03 Công nhân , phụ trách các tuyến kênh thuộc địa bàn xã Đồng Khởi, Trà vong gồm các tuyến kênh TN17

+Cụm 3  :  04 Công nhân , phụ trách các tuyến kênh thuộc địa bàn xã Đồng Khởi, Trà vong gồm các tuyến kênh TN21.

+Cụm 4  :  04 Công nhân , phụ trách các tuyến kênh thuộc địa bàn xã Đồng Khởi, Trà vong gồm các tuyến kênh TN21.

-Nhiệm vụ : Trực tiếp vận  hành, điều tiết, phân phối nước, kiểm định tưới, hổ trợ các tổ chức hợp tác dùng nước ký hợp đồng và nghiệm thu thanh lý hợp đồng; bảo vệ công trình kênh mương trên địa bàn huyện, xử lý sự cố, duy tu sử chữa kênh mương, Phát cỏ vớt rong thông thoáng lòng kênh. Phối hợp 02 tổ chuyên môn thực hiện các vấn đề liên quan đến kỹ thuật, quản lý nước, chỉ tiêu, kế hoạch và hành chính.

Tổ chức hợp tác dùng nước :

+Hợp tác xã dịch vụ thủy lợi  :     17

+Tổ thủy nông trực thuộc HTX :  67

+ Tổ thủy nông cơ sở           :        01

Tổ chức Đảng, đoàn thể :

+ Chi bộ Xí nghiệp Thủy lợi Châu Thành là tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện Châu thành, với tổng số 7 đảng viên.

+ Công đoàn bộ phận Xí nghiệp Thủy lợi Châu Thành trực thuộc Công đoàn cơ sở Công ty TNHH một thành viên khai thác thủy lợi Tây Ninh, với tổng số 19CĐV/20CVNC.

Chi đoàn có 04 đoàn viên Đoàn TNCS HCM, hiện đang sinh hoạt ghép tại Chi đoàn Công ty TNHH một thành viên khai thác thủy lợi Tây Ninh.

 

 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

© Copyright 2015-2016 Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh, All rights reserved.
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Hùng Thắng - chức vụ: Chủ tịch - ĐT: 0276. 3 811 100 
ĐC: Số 211, đường 30/4, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
ĐT liên hệ: 0276.3827380, Email: imctayninh@gmail.com