Bạn thấy website này thế nào?
Khá tốt
Tạm được
Quá tệ

Đang truy cập: 4
Trong ngày: 14
Trong tuần: 1055
Lượt truy cập: 1074390

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty năm 2016

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty năm 2016

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016

Báo cáo Tài chính năm 2016

Báo cáo Tài chính Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thuỷ lợi Tây Ninh năm 2016 (Thực hiện theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ)

Báo cáo đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất

Báo cáo số 113/BC-TLTN ngày 29/10/2016 về việc đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất

Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm của doanh nghiệp

Báo cáo số 111/BC-TLTN ngày 28/10/2016 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm của doanh nghiệp

Báo cáo chiến lược phát triển 10 năm của doanh nghiệp

Báo cáo số 109/BC-TLTN ngày 26/10/2016 về Chiến lược phát triển 10 năm của doanh nghiệp (2016-2025)

Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2016 Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh

Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2016 Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh(Thực hiện theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ)

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh

Báo cáo số 54/BC-TLTN, ngày 30 tháng 5 năm 2016 về thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh

Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016

Báo cáo số 12/TLTN, ngày 08/4/2016 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 (Thực hiện theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ).

Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của Doanh nghiệp năm 2016

Báo cáo số 28/BC-TLTN, ngày 06/4/2016 về chế độ, tiền lương, tiền thưởng của Doanh nghiệp năm 2016 (Thực hiện theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ).

1 ( 2 ) Di chuyển đến trang

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

© Copyright 2015-2016 Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh, All rights reserved.
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Hùng Thắng - chức vụ: Chủ tịch - ĐT: 0276. 3 811 100 
ĐC: Số 211, đường 30/4, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
ĐT liên hệ: 0276.3827380, Email: imctayninh@gmail.com